IM+ - het Ingram Micro spaarprogramma

Op het IM+ programma zijn de volgende voorwaarden van toepassing

 


 

 1. Het IM+ programma is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij de punten op verkochte producten, gevolgde trainingen of het behalen van een target worden toegekend. De toegekende punten worden periodiek geüpdatet en weergegeven op de Internetsite, en geven de Deelnemer het recht een keuze te maken uit de goederen aangeboden op deze Internetsite.
 2. Voor de deelname aan het Spaarprogramma dient iedere Deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Deelnemersvoorwaarden. Op het Spaarprogramma en alle bestellingen van Deelnemer in het kader van het Spaarprogramma zijn uitsluitend deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door Sparco niet aanvaard. 
 3. Ingram Micro BV en Sparco zijn niet gehouden tot uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden goederen.
 4. Deelnemer kan  geen aansprak maken op (cashback)promoties of andere acties van leveranciers op de in dit programma aangeboden producten.
 5. Ingram Micro en Sparco behouden zich het recht voor in uitzonderingsgevallen geen punten toe te kennen, dan wel punten in mindering te brengen.
 6. Sparco, alsmede de participerende bedrijven zijn te allen tijde gerechtigd om punten die aan hen worden aangeboden te weigeren en in te trekken, indien bij hen het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, bedrog, misbruik van de actie of indien daardoor - naar hun oordeel - schade wordt berokkend aan Sparco, Ingram Micro of andere participerende bedrijven. Sparco en Ingram Micro BV zijn gerechtigd om in zodanig geval aangifte te doen bij de politie.
 7. In geval van enige omstandigheden buiten de macht van Sparco en Ingram Micro BV  hebben Sparco en Ingram Micro BV het recht het IM+ Programma op te schorten, dan wel te beëindigen.
 8. Ingram Micro en Sparco zijn niet aansprakelijk voor enige belastingheffing die voor de Deelnemer zou voortvloeien uit het deelnemen aan het IM+ Programma.
 9. Sparco is gerechtigd de voorwaarden van het IM+ Programma, alsook de te verwerven goederen en de wijze waarop de berekening van punten wordt vastgesteld, eenzijdig te wijzigen in verband met leverbaarheid en/of prijsstelling.
 10. Sparco is niet aansprakelijk voor onjuistheden en zetfouten op de Internetsite van de actie.
  Mochten zich geschillen voordoen bij de uitvoering van het IM+ Programma, dan is de beslissing daaromtrent uitsluitend overgelaten aan het management van Sparco.
 11. Medewerkers van Ingram Micro BV en Sparco zijn uitgesloten van deelname aan het IM+ Programma.
 12. Gedurende de looptijd van het IM+ Programma heeft de Deelnemer het recht punten om te zetten in goederen welke in het kader van het IM+ Programma worden aangeboden. De Deelnemer dient hiervoor gebruik te maken van de online bestelmogelijkheden op de Internetsite van het IM+ Programma. Deelnemer is er mee bekend en accepteert dat het IM+ Programma in ieder geval eindigt op het moment dat de Outsourcingsovereenkomst tussen Ingram Micro en Sparco eindigt. Bij beëindiging van het IM+ Programma heeft de Deelnemer het recht zijn punten tot maximaal 1 maand na de beëindiging om te zetten in Producten. Na verloop van deze termijn vervallen de punten en kan Deelnemer geen enkel recht meer jegens Sparco doen gelden.
 13. Er wordt getracht de goederen te leveren binnen 2 tot 4 weken.
 14. Gebreken in de geleverde artikelen dienen binnen zeven dagen per aangetekend schrijven gemeld te worden bij Sparco International BV, onder vermelding van het IM+ Programma van Sparco. Het is niet toegestaan de geleverde goederen zonder toestemming van Sparco International terug te zenden. Deze toestemming wordt enkel gegeven in het geval van fabricage- en/of leveringsfouten. De goederen in kwestie dienen dan in de originele verpakking en met de originele pakbon te worden teruggezonden.
 15. Sparco geeft geen enkele garantie omtrent de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de in het kader van het IM+ Programma aangeboden goederen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg van de leverancier van deze goederen.
 16. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het insturen van eventuele formulieren met betrekking tot garantie. De Deelnemer kan jegens Sparco International BV in ieder geval nimmer meer rechten doen gelden dan volgt uit de door de leverancier van het artikel afgegeven garanties. De door Sparco aangeleverde pakbon maakt deel uit van het garantiebewijs.
 17. Deze algemene voorwaarden van het IM+ Programma zijn aanvullende voorwaarden op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Sparco International BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum op 10 september 2001, nr. 32082423. Sparco is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van Sparco is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de gefactureerde artikelwaarde van het door de Deelnemer bestelde product.
 18. Door deel te nemen aan het IM+ Programma gaat de Deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.